DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Živorad Lazi?  
Zvanje:
Viši savetnik u preduze?u  
Godina rođenja:
1954  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
ŽTP "Beograd"  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Magistar organizacionih nauka - smer za kibernetiku i automatizaciju; Kursevi: Project management, Jugoslovensko udruženje za upravljanje projektima YUPMA, Ra?unari u funkciji uspešnog poslovanja, Uvo?enje sistema kvaliteta u oblasti saobra?aja, ...  
Znanje jezika:
Engleski, Ruski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
Planiranje, Projektovanje, Simulacija, Optimizacija, Upravljanje, Menadžment  
Reference u radu:
žž organizacije i metodologije projektovanja informacionog sistema ?eleznice, ?asopis "Tehnika" br. 4, Beograd 1999. Koautor sa R. Jozi?, M. Zari? i B. Radenkovi?em. Razvoj sistema transporta robe u SRJ u okviru novog evropskog transportnog sistema, ?asopis "Tehnika" br. 4, Beograd 1999. Koautor sa T. Jovanovi?em i R. Jozi?. Matemati?ki model dinami?kih karakteristika sistema pantograf-vozni vod, ?asopis "?eleznice" br. 5, Beograd 1993. Koautor sa D. Dini?em. Raspore?ivanje tretmana i odre?ivanje mere rastojanja u L-kvadratima primenom statisti?kog modeliranja, Statisti?ka revija br. 3-4, Savezni zavod za statistiku, Beograd 1989. Koautor sa T. Ze?evi?em. Popis, obrada i analiza me?unarodnog putni?kog saobra?aja na Jugoslovenskim ?eleznicama, ?asopis "?eleznice" br. 12, Beograd 1988. Koautor sa M. Damjanovi?em. Programski paket za optimizaciju turnusa vu?nih vozila, ?asopis "?eleznice" br. 12, Beograd 1988. Koautor sa J. Crnkovi?em. ograd 2000.?žž uputstvo za projektovanje informacionog sistema ?eleznice, rukovodilac projekta B. Radenkovi?, SI-CIP, Beograd 1999. Idejni projekat Informacionog podsistema knjigovodstva osnovnih sredstava J?TP "Beograd", rukovodilac projekta R. ?uri?, SI-CIP, Beograd 1998. Kombinovani transport, rukovodilac projekta T. Jovanovi?, SI-CIP, Beograd 1998. Elaborat o tokovima putnika u me?unarodnom saobra?aju prema popisu iz oktobra 1996. godine, rukovodilac projekta M. Damjanovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Elaborat o tokovima putnika u me?unarodnom saobra?aju prema popisu iz jula 1996. godine, rukovodilac projekta M. Damjanovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Koncept uvo?enja EDI tehnologije na J?, rukovodilac projekta Z. Markovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Elaborat o tokovima putnika u me?unarodnom saobra?aju prema popisu iz aprila 1996. godine, rukovodilac projekta M. Damjanovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Elaborat o tokovima putnika u me?unarodnom saobra?aju prema popisu iz januara 1996. godine, rukovodilac projekta M. Damjanovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Snimanje, obrada i analiza prevoza putnika u gradskom ?elezni?kom saobra?aju u zoni Beograda, prema popisu iz decembra 1995. godine, rukovodilac projekta Z. Markovi?, SI-CIP, Beograd 1996. Projektovanje modela i uvo?enje sistema kvaliteta na osnovu primene standarda serije ISO-9000 u J?TP "Beograd" I faza, rukovodilac projekta O. Cvetanovi?, SI-CIP, Beograd 1995. Snimanje, obrada i analiza prevoza putnika u gradskom ?elezni?kom saobra?aju u zoni Beograda, prema popisu iz decembra 1994. godine, rukovodilac projekta Z. Markovi?, SI-CIP, Beograd 1995. Formiranje i kori??e nj e baze podataka za industrijske koloseke ?TP Beograd, rukovodilac projekta Z. Bundalo, SI-CIP, Beograd 1994. Studija razvoja mre?e ?elezni?kih pruga Banata, rukovodilac projekta V. Ostoji?, SI-CIP, Beograd 1992. Metodologija za klasifikaciju organizacionih delova preduze?a i poslova u ?TP Beograd, rukovodilac projekta R. D?ever, SI-CIP, Beograd 1992. Racionalizacija potro?nje i smanjenje tro?kova elektri?ne energije u vu?i vozova na ?eleznici, rukovodilac projekta A. Radosavljevi?, SI-CIP, Beograd 1992. Optimizacija upravljanja elektro-lokomotivom serije 441 u cilju u?tede pogonske energije, rukovodilac projekta A. Radosavljevi?, SI-CIP, Beograd 1991. Mogu?nosti razvoja ?elezni?kog saobra?aja u SR Srbiji do 2000. godine, rukovodilac projekta M. Kova?evi?, SI-CIP, Beograd 1990. Elaborat o uslovima za organizovanje racionalnijeg robnog rada u subregionu Kru?evac sa ulogom robno-transportnog centra, rukovodilac projekta S. ?uri?, SI-CIP, Beograd 1988. Studija optimalnog turnusa vu?nih vozila, rukovodilac projekta B. Bo?inovi?, SI-CIP, Beograd 1988. Elaborat o organizaciji me?unarodnog putni?kog saobra?aja za red vo?nje 1988/89. sa vizijom do 2000. godine, rukovodilac projekta P. Kova?evi?, SI-CIP, Beograd 1987-88. Promene u strukturi prevoza preraspodelom transportnog rada usmeravanjem na ?elezni?ki saobra?aj sa projekcijom i pravcima razvoja ?eleznice na osnovu uticaja dru?tveno-ekonomskih i tehni?ko-tehnolo?kih faktora, rukovodilac projekta S. Novakovi?, SI-CIP, Beograd 1987. Dru?tveni standard, ?ivotni i radni uslovi radnika ?TO Beograd, rukovodilac projekta M. Kova?evi?, SI, Beograd 1987. Odnosi obima rada i knjigovodstvena organizacija realizacije sistema, rukovodilac projekta V. Kolari?, IES, Beograd 1986. Istra?ivanje razvojnih mogu?nosti za povezivanje privrednih zona sa ?eleznicom na podru?ju grada Beograda, rukovodilac projekta B. Bo?inovi?, IES, Beograd 1986. Teorijsko-metodolo?ke osnove informacionih sistema na J?, rukovodilac projekta R. Jozi?, IES, Beograd 1985. Projekcija i pravci razvoja ?TO Beograd do 2000. godine, rukovodilac projekta M. Kova?evi?, IES, Beograd 1985. Tehni?ko-tehnolo?ki aspekti budu?eg razvoja ?elezni?kog saobra?aja do 2000. godine, rukovodilac projekta B. Bo?inovi?, IES, Beograd 1984. Projekcija tokova robe do 2000. godine, rukovodilac projekta T. Ze?evi?, IES, Beograd 1984. Robni i putni?ki tokovi i njihova racionalna raspodela po nosiocima transporta, deo I: Robni tokovi, rukovodilac projekta T. Ze?evi?, IES, Beograd 1984. Robni tokovi na teritoriji SR Srbije van pokrajina i merila njihove raspodele po pravcima i saobra?ajnim granama, rukovodilac projekta T. Ze?evi?, IES, Beograd 1982. Uticaj transportnih tro?kova na privredu, rukovodilac projekta S. Novakovi?, IES, Beograd 1981.  
Objavljeni radovi i gde:
žž organizacije i metodologije projektovanja informacionog sistema ?eleznice, ?asopis "Tehnika" br. 4, Beograd 1999. Koautor sa R. Jozi?, M. Zari? i B. Radenkovi?em. Razvoj sistema transporta robe u SRJ u okviru novog evropskog transportnog sistema, ?asopis "Tehnika" br. 4, Beograd 1999. Koautor sa T. Jovanovi?em i R. Jozi?. Matemati?ki model dinami?kih karakteristika sistema pantograf-vozni vod, ?asopis "?eleznice" br. 5, Beograd 1993. Koautor sa D. Dini?em. Raspore?ivanje tretmana i odre?ivanje mere rastojanja u L-kvadratima primenom statisti?kog modeliranja, Statisti?ka revija br. 3-4, Savezni zavod za statistiku, Beograd 1989. Koautor sa T. Ze?evi?em. Popis, obrada i analiza me?unarodnog putni?kog saobra?aja na Jugoslovenskim ?eleznicama, ?asopis "?eleznice" br. 12, Beograd 1988. Koautor sa M. Damjanovi?em. Programski paket za optimizaciju turnusa vu?nih vozila, ?asopis "?eleznice" br. 12, Beograd 1988. Koautor sa J. Crnkovi?em.  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Informacioni podsistem za izradu reda vožnje na železnici, VII me?unarodna nau?na konferencija JUŽEL, Vrnja?ka Banja, 2000. koautor sa D. Stefanovi?, R. Jozi? i A. Bijedi?em. The concept of the information subsystems of the private sidings, II Internation  
Razno-posebne napomene: