DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
?or?e Lazovi?  
Zvanje:
Dipl. ing. elektrotehnike  
Godina rođenja:
1956  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
BIGBYTE d.o.o.  
Telefon/Telefaks:
011 3975015, 063 7763925  
E-mail:
Diplome i kursevi:
- Diploma na Elektrotehni?kom fakultetu u Beogradu - Državni stru?ni ispit za ovlaš?enog projektanta , Udruženje Inženjera i Tehni?ara Jugoslavije - VAX VMS i RBD kurs, Elektrotehni?ki fakultet - IBM OS/2, DB2/2 i VisualGen, SBS, Beograd  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
- Analiza i projektovanje poslovnih informacionih sistema, mreža i komunikacija. Sve faze životnog ciklusa informacionog sistema. - Standardizacija rada firmi. - Organizacija i upravljanje razvojnih timova. Dobro poznavanje SW i HW.  
Šire specijalnosti:
- Serveri: Windows NT server 4.0, Windows 2k server advanced, Windows Server 2003, OS/2 Net Server, Novell 3.12 - Klijenti: Windows 95/98/NT/2000,XP, OS/2 3.0 Warp. Instalacija, podešavanje, održavanje, asistencija ? - Komunikacije: RAS, Net DDE, TCP/I  
Reference u radu:
- Razvoj standardnog metoda i poslovnog informacionog sistema u HIP "Razvoj i Inženjering". - ?lan tima za razvoj Centralnog informacionog sistema Energoprojekta, - ?lan tima za uvo?enje ISO 9000 u Energoprojekt OPREMA, - Rukovodilac razvoja IS MERLIN i više drugih aplikacija u BIGbyte d.o.o. - Rukovodilac razvoja WEB portala Info-Tours.NET - srpskog pretra?iva  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
Primena informacionih sistema u privredi: Fakultet za Fiziku univerziteta u Kragujevcu, više promocija i prezentacija resursa Srbije na internetu, intervjui na RTS i Studio B  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Stru?ni timovi za izradu informacionih sistema, idejnih i detaljnih projekata u oblasti informatike, radne grupe za razvoj standarda poslovanja, ISO 9000  
Razno-posebne napomene: